മാമാങ്കം - യഥാർതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ത് ? | Mamangam | Real story | historical monuments | Review


Mammooka നായകനായ mamangam എന്ന malayalam movie ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മുതൽ ഉള്ള ആഗ്രഹം ആയിരുന്നു, മാമാങ്കത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ history യും നേരിൽ കണ്ട് അറിയണം എന്നത്... പോയി ... കണ്ടു .. അറിയാത്ത പലതും അറിഞ്ഞു.. ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയും ഉണ്ടാക്കി ... എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട subscribers കുടുംബത്തിനായി ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു . ------------------------------------------------------ Please do subscribe my Youtube channel for more interesting videos :) Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCnhmH3YOostwq-XunWqXisw?view_as=subscriber Facebook : https://www.facebook.com/Naseeq Instagram : https://www.instagram.com/nazy_zaina/ Whatsapp : +971521088949 Love you all Naseeq (Nazy Vlogz)


Tags : Mamangam , real , story , history , monuments , nazy vlogz , Malayalam vlog , mamangam movie , mamangam malayalam movie , mamagam behind the story ,

Related VideosBACK